o کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز
 

در این بخش شما با ویژگیهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه ,شامل نحوه شکل گیری ,کارکنان ,ساختمان و...آشنا می شوید.اطلاعات بیشتر و تفضیلی را می توان از طریق مراجعه به بخشهای مربوطه کسب نمود.