مجموعه عباسپور
 مجموعه عباسپور
جناب آقای سید حسین عباسپور یکی از کتاب دوستان شیرازی به انگیزه دانش  گستری و همکاری با کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مجموعه ای از کتابهای شخصی خود را که بیشتر دیوانهای شعر کمیاب ودر موضوعات ادبی و تاریخی است به این کتابخانه اهداء کرده است .آقای عباسپور به مرور نیز کتابهای این مجموعه را افزایش داده است کتابهای این مجوعه فقط در محیط کتابخانه قابل استفا ده می باشد
 
اخبار و اطلاعیه