نشانی :شیراز -مجتمع دانشگاهی پردیس ارم -کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه شیراز

تلفن: 6260011-6134330                           دورنگار:6287301

پست الکترونیک : dir-ctr-lib@rose.shirazu.ac.ir 

اخبار و اطلاعیه