بخش امانت  

       
 • مراجعان پس از دستیابی به کتابهای مورد نیاز خود در بخشهای مختلف کتابخانه جهت امانت به این بخش مراجعه می نمایند

 • در ابتدای هر سال اسامی کلیه دانشجویان جدیددانشکده های ادبیات و علوم انسانی ,اقتصاد ,مدیریت ,علوم اجتماعی وعلوم تربیتی و روانشناسی وارد نرم افزار کتابخانه می شود وآنها می توانند اقدام به امانت کتاب نمایند

 • دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه شیراز هر نیم سال با ارائه معرفی نامه از کتابخانه مربوطه خود وتحویل آن به بخش امانت می توانند به عضویت کتابخانه در آیند

 • اساتید و کارکنان (قراردادی -پیمانی - رسمی ) این سه دانشکده نیز می توانند با مراجعه به کتابخانه عضو شوند

 • اساتید وکارکنان سایر واحد های دانشگاه می توانند با ارائه معرفی نامه از واحد مر بوطه عضو کتابخانه شوند

 • دانشجویان طرح غدیر نیز با مراجعه به این بخش عضو کتابخانه می شوند

 • جهت افرادی  که از سایر دانشگاهها و یا سازمانها به کتابخانه معرفی می شوند با پرداخت حق عضویت کارت عضویت صادر می شود که فقط مجاز به استفاده از منابع در محیط کتابخانه می باشند.

 • تعداد کتاب ومدت زمان امانت به شرح زیر می باشد

                                       

ردیف

مراجعان

تعداد کتاب مجاز برای امانت

مدت زمان امانت

1 اساتید 15 90روز
2 دانشجویان دکتری 10 30روز
3 دانشجویان کارشناسی ارشد 5 30روز
4 دانشجویان کارشناسی 3 15روز
5 کارکنان 4 30روز
 • اعضاء فقط با کارت دانشجویی ویا عضویت خود می توانند از کتابخانه استفاده نمایند

 • در صورت دیر کرد کتاب به ازای هر کتاب در هر روز 500ریال جریمه دریافت می شود

 • در صورت مفقود شدن کتاب باید کتاب خریداری وبه کتابخانه تحویل شود

 • در مواردی که کتاب موردنظر متقاضی در کتابخانه موجود نباشد می تواتند با پر کردن برگه در خواست خرید کتاب خرید کتاب مذکور را از بخش امانت  در خواست نماید

 • کلیه افراد در پایان دوره عضویت ملزم به تسویه کتاب با کتابخانه می باشند

اخبار و اطلاعیه