مجمو عه تخصصی ادبیات کودکان

  • این مجموعه توسط مرکز مطالعات ادبیات کودک زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه تهیه گردیده است

  • سیستم قفسه ها به صورت بسته اداره میشودمراجعین باید شماره بازیابی کتابهای مورد نیاز را به مسئول مربوطه تحویل دهند

  • کتابها فقط در محیط کتابخانه قابل استفاده می باشد وجهت استفاده از آنها ارائه کارت دانشجویی الزامی است

  • مشخصه این کتابها در شماره بازیابی حرف "ک" در بالای این شماره ها است

  •  مکان آن در طبقه سوم کتابخانه قرار دارد

اخبار و اطلاعیه