مخزن کتابهای فارسی عربی و لاتین

 
  • این مخزن در طبقه دوم کتابخانه قرار دارد

  • مخزن کتابهای فارسی عربی لاتین به صورت مجزا می باشند

  • سیستم قفسه ها به صورت بسته اداره می شود

  • مراجعین پس از بازیابی کتابهای مورد نیاز شماره بازیابی آنها را یادداشت وبه کتابداران تحویل می دهنند. بدیهی است که  تقاضاء در نوبت قرار .داده می شوند وتا زمان تحویل کتابها باید در محل مورد نظر منتظر شد

  • در زمان جستجوی منابع از طریق نرم افزار کتابخانه لازم است که وضعیت کتابها بررسی شود در صورتی که کتاب در امانت یا صحافی باشد جهت جلوگیری از اتلاف وقت از در خواست چنین منابعی خودداری می شود

  • توجه شود که در تحویل دادن کتابها محدودیتی وجود ندارد ولی در هر مرحله به دلیل جلوگیری از ازدحام مراجعین 3الی5کتاب به آنها تحویل داده می شود

  • مشخصه کتابهای عربی در شماره بازیابی حرف "عر" در بالای شماره بازیابی کتاب است

  • جهت استفاده از کتب در محیط کتابخانه ارائه کارت شناسایی الزامی است

  • این بخشها از ساعت 12 تا 13 که وقت ادای فریضه نماز وصرف نهار است تعطیل میباشد

اخبار و اطلاعیه