بخش اطلاع رسانی

  • این بخش در سال 1377به منظور اطلاع رسانی الکترونیکی وآشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با منابع و امکانات الکترونیکی در کتابخانه مرکزی تاسیس شد

  • خدمات این بخش شامل جستجوی مقالات فارسی :

                  1-  بانک اطلاعات نشریات کشور                              www.magiran.com

                   2-  پایگاه اطلاعا ت علمی جهاد دانشگاهی                         www.sid.ir

                  3- لوح فشرده نمایه : حاوی متن مقالات فارسی نقد آثار گفتگوهای مندرج در روزنامه ها و نشریات علمی    و  فرهنگی است .

  • جستجوی مقالات لاتین : پایگاههای اطلاعاتی در دسترس دانشگاه می باشد

  

  • کتابخانه دیجیتال نیز با بیش از چهل هزار جلد کتاب الکترونیکی در تمامی موضوعات در این بخش قابل استفاده می باشد                                                               http://dlib.shirazu.ac.ir

اخبار و اطلاعیه