نسخ خطی و چاپ سنگی

  • این مجموعه شامل 1100جلد نسخه خطی و 600نسخه چاپ سنگی می باشد

  • در قفسه های مخصوص نگهداری  می شود و در آینده ای نزدیک پس از دیجیتالی شدن منابع قابل استفاده می باشد

  • این مجموعه مجهز به سیتم اطفاءحریق با ضریب امنیت بالا می باشد

  •  مکان آن در طبقه سوم کتابخانه قرار دارد

اخبار و اطلاعیه