کارکنان
آقای دکتر هاجرستوده      
آقای اسماعیل غضنفری eghazanfari@rose.shirazu.ac.ir    
آقای الهام قبادی    
خانم فاطمه وفا منش fvafamanesh@rose.shirazu.ac.ir    
خانم هما عزیزی    
خانم زهرا مرادی    
خانم  مهرنوش رزم آرا mrazmara@rose.shirazu.ac.ir    
خانم مهتاب دهقان mdehghan@rose.shirazu.ac.ir  
خانم مریم پاسالاری mpasalari@rose.shirazu.ac.ir  
خانم ثریا شیرازی spourshirazi@rose.shirazu.ac.ir    
خانم الهام امامی eemami@rose.shirazu.ac.ir     
خانم  فروغ پور عماد fpouremad@rose.shirazu.ac.ir     
آقای محمدحسین کارامد mkaramad@rose.shirazu.ac.ir    
 آقای قاسم رمضانی ghramezani@rose.shirazu.ac.ir    
خانم طاهره آریانا tariana@rose.shirau.ac.ir    
خانم بدرالسادات زمردیان    
آقای نعنت الله جهانفرد  njahanfard@rose.shirazu.ac.ir    
آقای  رضا حیدری  rheidari@rose.shirazu.ac.ir    
       
آقای سعدی دهقان    
       
خانم مژده رودکی    
خانم نصرت تاج شهریزی nshahrizi@rose.shirazu.ac.ir    
آقای حمید بردبار hbordbar@rose.shirazu.ac.ir    
آقای علی شیعه    
آقای بهزاد شفیعی    
     
انتظامات کتابخانه      
اخبار و اطلاعیه