مرجع

منابع مرجع منابعی هستند که بذای پاسخگویی به سؤالات آنی تهیه شده اندو هیچ گاه خواننده از ابتدا تا انتهای آن را نمی خواندبا که در پی پرسشی که برایش پیش آمده است به این منابع مراجعه می کند.

ویژگیهای بخش مرجع کتابخانه :

  • این بخش در طبقه دوم کتابخانه قرار دارد

  • شامل کتب مرجع فارسی وعربی به تعداد 7700جلد وکتب مرجع لاتین به تعداد 4800جلد می باشد

  • منابع موجود در این بخش شامل واژه نامه ها دایره المعارفها ی عمومی وتخصصی اصطلاحنامه ها اطلسها چکیده نامه ها و ....می باشد

  • مشخصه کتابهای مرجع در شماره بازیابی وجود کلمه "راهنما"یا حرف "م" در کتابهای فارسی و حرف "R" .در کتابهای لاتین بالای شماره ها ی بازیابی است

  • این منابع به دلیل استفاده همگانی وهمیشگی امانت داده نمی شود واستفاده از آنان در همین بخش امکان پذیر است ودر صورت نیاز به صفحاتی از آنها می توان کپی گرفت

  • سیستم قفسه ها به صورت باز می باشد که مراجعین پس از بازیابی منابع خود از طریق نرم افزار کتابخانه با راهنمایی مسئول این بخش می توانند از آنها استفاده نمایند

اخبار و اطلاعیه