بخش نشریات کتابخانه

  • بخش نشریات ادواری کتابخانه تعداد قابل توجهی از عناوین روزنامه ها ومجلات کثیر الانتشار ومطرح در سطح کشوررا خریداری ودر اختیار مراجعان قرار می دهد یک نسخه از هر یک از روزنامه ها در تالار مطالعه در دسترس مراجعان قرار می گیرد ونسخه دیگر در"آرشیو" روزنامه ها نگهداری می شود

  • بخش نشریات از دو قسمت مجلات جاری وآرشیو تشکیل شده است مراجعان میتوانند شخصا نشریات جاری را از قفسه ها برداشته ودر محل مطالعه نماینددر صورت نیاز تهیه کپی از صفحات و مقالات مندرج  در آنها بلا مانع است استفا ده از "آرشیو" نیز با هماهنگی قبلی با مسئولیت بخش امکانپذیر است

  • ترتیب قرار گرفتن مجلات فارسی در بخش جاری "الفبایی " و مجلات انگلیسی "موضوعی " می باشد که با پلاکارد مشخص شده اند

  • به منظور دستیابی به عنوان مورد نظر ابتدا نام نشریه را در بخش جستجوی منابع در طبقه اول کتابخانه جستجو کرده ودر صورت یافتن آن عنوان کامل نشریه دوره و شماره آن را یادداشت کرده و از مسئول بخش در خواست کنید

  • نشریات امانت داد ه نمی شوند اما یادداشت برداری ودر صورت نیاز تهیه کپی ا ز مطلب یا مقاله مورد نظر بلامانع است

اخبار و اطلاعیه