مجموعه پژوهشی

  •  این مجموعه را منابع کمیاب نادر نفیس وگرانبهای کتابخانه تشکیل می دهد که در قفسه بستنه نگهداری می شود

  • کتاب ونشریات این مجموعه به امانت داده نمی شود استفاده از آنها در محیط کتابخانه امکان پذیر است

اخبار و اطلاعیه