پایان نامه ها

  • شامل پایان نامه های انگلیسی و فارسی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی علوم تربیتی و روانشناسی می باشد

  • پایان نامه های انگلیسی در زمینه موضوعات ادبیات انگلیسی وآموزش زبان است

  • پایان نامه ها در بخش مربوطه قابل استفاده می باشد و در صورت لزوم می توان از آنها یادداشت بر داری کرد 

  • جهت استفاده از پایان نامه ها ارائه کات دانشجویی و یا عضویت الزامی است

  • این مجموعه در طبقه سو م کتابخانه مرکزی قراردارد

اخبار و اطلاعیه