مجموعه پروفسور پوپ

  • اساس این مجموعه را کتی اهدایی پروفسور آرتور اپهام پوپ ایرانشناس معروف که با داانشگاه شیراز همکاری داشته است تشکیل می دهد

  • زمینه موضوعی این مجموعه :تاریخ زبانشناسی ایرانشناسی باستانشناسی وهنر میباشدکل کتابهای لاتین این مجموعه 7941جلد وکتابهای فارسی آن 4044جلد است

  • مجموعه کتابهای پروفسور پوپ  با روش رده بندی کنگره تنظیم شده است وسیستم قفسه ها به صورت بسته اداره می شود

اخبار و اطلاعیه