بخش اطلاع رسانی     

ارائه خدماتی که از سوی پایگاههای اطلاعاتی فارسی و انگلیسی عرضه می شود در زمره وظایف این بخش می باشد. دانشجویان می توانند با مراجعه به بخش، وارد صفحه پایگاههای اطلاعاتی شده و از منابع آن بهره گیری نمایند. این بخش که توسط یک کارشناس کتابدار مسوول اداره می شود در طبقه سوم کتابخانه واقع شده است و در حال حاضر دارای 17 پایگاه اشتراکی  و 16 پایگاه رایگان می باشد.
ارائه خدمات مربوط به کتابهای دیجیتالی )E-BOOKS) ) که تعداد 64677 نسخه کتاب را در بر می گیرد، از جمله وظایف بخش اطلاع رسانی می باشد.

 

 فهرست مندرجات