بخش امانت     

این بخش وظیفه تحویل و دریافت کتابهای امانتی و امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان را به عهده دارد. امانت کتاب بصورت رایانه ای (مکانیزه) انجام  می گیرد. در بخش امانت کتابخانه سالیانه حداقل  تعداد 56000 نسخه امانت داده می شود و 56000 نسخه کتاب تحویل گرفته می شود.

این بخش در طبقه دوم کتابخانه واقع شده و از ساعت 8 الی 18 پذیرای مراجعان می باشد.

 

  فهرست مندرجات