بخش جستجوی منابع     


این بخش در حال حاضر مجهز به 10 دستگاه رایانه می باشد که در طبقه اول کتابخانه تعبیه شده اند. مراجعان با مراجعه به این بخش و استفاده از رایانه ها قادرند از تمامی منابع کتابخانه مرکزی اعم از کتاب، پایان نامه و نشریه آگاهی یافته و کد بازیابی منابع مورد نظر خود را بیابند.

این بخش از ساعت 8 صبح الی 6 بعدازظهر آماده ارائه خدمات به مراجعان می باشد.

 

  فهرست مندرجات