بخش رایانه     

این بخش از کتابخانه امور کنترل و مدیریت سرورها و شبکه های داخلی و همچنین کنترل و مدیریت نرم افزار پارس آذرخش را به عهده دارد.
از وظایف دیگر بخش رایانه می توان به کنترل و مدیریت پایان نامه ها در اتوماسیون آموزشی، کارشناسی نرم افزار و کنترل و مدیریت حدود 150 رایانه مستقر در کتابخانه اشاره نمود.

  فهرست مندرجات