بخش سفارش نشریات فارسی 


سفارش نشریات فارسی که بر حسب تقاضای بخش های آموزشی دانشکده ها صورت می گیرد از جمله وظایف بخش سفارشات نشریات فارسی محسوب می گردد. بطور سالیانه حدود  1029 عنوان نشریه فارسی جهت ارائه به کاربران به سالن نشریات ارسال می گردد
وظیفه تامین مدرک از طریق طرح امین و BL  نیز از وظایف این بخش از کتابخانه می باشد.

 

 
  فهرست مندرجات