بخش سفارش پایگاههای اطلاعاتی و نشریات لاتین    


اشتراک پایگاههای اطلاعاتی از وظایف بخش سفارش پایگاههای اطلاعاتی و نشریات لاتین می باشد. همگام با رشد روز افزون فناوری های اطلاعاتی، بویژه در سالهای اخیر، کتابخانه ها بطور اعم و کتابخانه های دانشگاهی بطور اخص، نسبت به خریداری و عرضه هرچه بیشتر پایگاهها ی اطلاعاتی اهتمام نموده اند. این پایگاهها که حوزه های موضوعی وسیعی را پوشش می دهند، مجموعه ای بسیار گسترده از آخرین و جدیدترین منابع اطلاعاتی علمی پژوهشی را در خود دارند. از این رو، بهره گیری از آنها، خاصه برای اساتید و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی بسیار مغتنم است.
امور مربوط به پی گیری پایگاههای اطلاعاتی و تهیه نسخه های درخواستی  E-BOOK از طریق بخش سفارش پایگاههای اطلاعاتی و نشریات لاتین انجام می گیرد.

 

  فهرست مندرجات