بخش سفارش کتاب


خریداری کتاب از ناشران و یا کارگزاران و همچنین خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و همچنین شرکت در نمایشگاههای استانی وظیفه اصلی بخش سفارشات کتاب بشمار می رود. این بخش، گاهاً و به صورت موردی اقدام به خرید کتاب از کتابفروشی های سطح شهر نیز می نماید.
دریافت کتب اهدایی به صورت مجموعه و یا انفرادی از مشاهیر و بزرگان ایران و فارس و.... نیز از وظایف این بخش می باشد. سالیانه بیش از 4000 نسخه کتاب به صورت خریداری و اهدایی توسط بخش سفارشات کتاب به مجموعه اضافه می گردد.

 
  فهرست مندرجات