بخش فهرست نویسی


کتابهای خریداری شده، پس از طی مراحل ثبت و مهمور شدن در بخش سفارشات در نوبت فهرست نویسی و آماده سازی قرار می گیرند. این وظیفه بر عهده کارشناسان کتابدار مستقر در این بخش می باشد. کتابها، اعم از فارسی و لاتین و عربی، پس از طی مراحل آماده سازی به بخش های ذیربط (مجموعه کتب فارسی و مجموعه کتب لاتین) ارسال می گردند تا در قفسه ها جای می گیرند.
سالیانه بیش از  4000 نسخه کتاب فارسی و عربی و لاتین توسط بخش فهرست نویسی، فهرست و آماده سازی می شود و به مخزن کتابها ارسال می گردد.

 

  فهرست مندرجات