جستجوي ترکيبي  (COMBINED SEARCH )

منظور از جستجوي ترکيبي، جستجويي است که در آن دو يا چند عملگر بولي با هم ترکيب مي‌شوند. اين روش يکي از مهمترين روش هايي است که مي‌توان بوسيله آن جستجوهاي دقيق تري را انجام داد. در اين روش، با استفاده از عملگرهاي بولي، کليدواژه‌هاي مورد نظر را  در کنار هم در کادر جستجو تايپ مي‌كنيم.
به عنوان مثال ابتدا کلمه "IRAN
" را در کادر اول جستجو تايپ مي‌کنيم، ازمنوي آبشاري کنار کادر دوم عملگر AND را انتخاب کرده، کلمه culture" " را در کادر دوم تايپ مي‌نماييم و سپس در کادر سوم کلمه " custom "را تايپ نموده و از عملگرهاي کنار کادر سوم عملگر NOT را انتخاب نموده و جستجو انجام مي‌دهيم و نتايج جستجو را مشاهده مي‌نماييم.
در بيشتر موتورهاي جستجودر پايگاههاي اطلاعاتي اين امکان را از طريق کادرهاي جستجوي جداگانه در اختيار قرار مي‌دهند که جستجو را براي کاربران بسيار تسهيل مي‌نمايد، معمولا" جستجوي بولي و ترکيبي درپايگاههاي اطلاعاتي در بخش جستجوي پيشرفته مشاهده مي‌شود.

  فهرست مندرجات