جستجوي ساده (BASIC SEARCH )

براي انجام يك جستجوي ساده مراحل ذيل را انجام دهيد :

1-کليدواژه مورد نظر را در داخل کادرجستجو تايپ نماييد

2-   بر روی گزینه search  کليک نماييد

 

3-در نتيجه‌ي اين عمل ليست نتايج براي شما نمايش داده مي‌شود

4-در بعضي از پايگاهها زير کادر جستجوي ساده آيکن هايي موجود است که با استفاده از آنها مي‌توان نتايج جستجورا محدودتر نمود و نتايج کاربردي تري را بدست آورد. پس از مشاهد نتايج جستجو مي‌توان نتايج بدست آمده را با گزينه‌هاي موجود در سمت چپ يا راست صفحه محدود نمود.

5-  ليست نتايج را مشاهده نموده و مقاله مورد نظر را انتخاب نماييد

 

6-فايل مقاله مورد نظر را مي‌توانيد با استفاده از امکانات موجود در صفحه پرينت و يا ذخيره نماييد.

براي آگاهي بيشتر بر نحوه جستجوي ساده امکانات دو پايگاه بزرگ EBSCO , SCIENCE DIRECT   در پايان ارائه خواهد شد.

  فهرست مندرجات