جستجوي نشريات ( PUBLICATION SEARCH )

 

 

1-براي جستجو‌ي هريک از نشريات موجود در پايگاهها بر اساس نام نشريات، مي‌توانيد دکمه publication را درsub toolbar کليک نماييد در اين قسمت ليست نشريات را به صورت الفبايي خواهيد ديد.د

2-با تايپ کردن تمام يا قسمتي از نام نشريه در کادر browse publication و کليک کردن دکمه BROWSE مي‌توانيد جستجو کنيد و جستجوي خودرا بر اساس نظم الفبايي، موضوع و يا کليدواژه موضوعي اخص نماييد.

3-ليست نتايج را مشاهده نموده و مقاله مورد نظر را انتخاب نماييد.

4-فايل مقاله مورد نظر را مي‌توانيد با استفاده از امکانات موجود در صفحه پرينت و يا ذخيره  نماييد.

  فهرست مندرجات