جستجوي پيشرفته( ADVANCED SEARCH )

 

 

براي انجام جستجويي هدفمند و تخصصي مي‌توان از جستجوي پيشرفته استفاده كرد. جستجوي پيشرفته اين امكان را فراهم مي‌آورد تا کاربر بتواند با اعمال محدودكننده هايي، سريعتر به نتيجه جستجوي خود دست پيدا كند، درجستجوي پيشرفته مي‌توان چند کليدواژه را به طور همزمان با عملگرهاي منطقي AND OR ,NOT در يک جا جستجو نمود.
جهت استفاده از جستجوي پيشرفته مراحل زير را انجام دهيد :

1-بر گزينه Advanced Search کليک کنيد

2-در صفحه Advanced Search واژه‌هاي مورد نظر خود را در اولين کادر جستجو وارد نماييد .

3-عملگرهاي منطقي AND ,OR ,NOT را براي ترکيب دو کادر جستجو انتخاب نماييد

4-شما مي‌توانيد از عملگرهاي منطقي، کليد واژه و کادر جستجو در کادرهاي سوم نيز استفاده کنيد

5-اگر به رديف‌هاي بيشتري نياز داريد مي‌توانيد بر لينک Add Row کليک کنيد . براي حذف هر رديف از لينک Remove Row استفاده نماييد ..

    6-در اکثر پايگاههاي اطلاعاتي امکان محدود کردن نتايج جستجو در صفحه جستجوي پيشرفته قابل دستيابي و استفاده مي‌باشد

    7-پس از اعمال محدوديت‌هاي مورد نظر بر آيکن search کليک کنيد تا ليست نتايج براي شما نشان داده شود.