خدمات تأمين مدرک

هدف اصلي كتابخانه‌هاي دانشگاهي، فراهم آوري امكان دسترسي اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران به اطلاعات علمي و فني جهت توسعه دانش مي‌باشد، اما به دلايل مختلف از جمله رشد روز افزون دانش بشري و منابع اطلاعاتي از يك طرف و محدوديت‌هاي گوناگون كتابخانه‌ها از جمله محدوديت مالي از طرف ديگر، نمي توان انتظار داشت كه كتابخانه‌ها تمامي نيازهاي اطلاعاتي افراد زير پوشش را تنها با استفاده از منابع موجود خود پاسخ گويند. اين واقعيت باعث شده است تا استفاده از اصطلاح “دسترسي به منابع“ به جاي “مالكيت منابع“ در كتابخانه‌ها معمول گردد و برنامه‌ها و طرح هايي براي اشتراك منابع جهت پاسخ به نياز مراجعان پديد آيند.

  فهرست مندرجات