خدمات تحویل مقاله 

 BL: British Library

دانشگاه شیراز جهت افزایش خدمات اطلاع رسانی به کاربران، خدمات  تحویل مقاله را نیز ارائه می نماید،کاربران محترم دانشگاه شیـــــراز می توانند با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به نشانی  TAriana@rose.shirazu.ac.ir مقالات مورد نیاز خود را از طریق آدرس ایمیل خود دریافت نمایند.

 

 

  فهرست مندرجات