خدمات نابينايان  

 

اين بخش با هدف ارائه خدمات به نابينايان در تابستان 1391 تأسيس گرديد. سه دستگاه رايانه مجهز و متصل به شبکه، تعدادي کتاب بريل از امکانات فعلي اين بخش مي‌باشد. تجهيز هر چه بيشتر اين بخش و ايجاد امکانات علـمي و پژوهشي در زمره اولويت‌هاي نخست برنامه‌هاي کتابخـانه‌ي مرکزي بشمار مي‌رود.

 

  فهرست مندرجات