نسخ خطي

بخش نسخ خطي کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز در سال 1382 با انتقال مجموعه اهدایی مرحوم شیخ عبدا لنبی امام به تعداد 1043 نسخه خطی، 417 نسخه چاپ سربی و 735 نسخه چاپ سنگی  از کتابخانه علامه طباطبایی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز ایجاد گردید. سپس مجموعه اهدایی آقای نویدگویی، ناشر نامدار استان فارس شامل344 عنوان کتاب چاپ سنگی و سربی، به علاوه مجموعه کتب چاپ سنگی و سربی قدیمی از مجموعه آسیایی و اهدائی صادق چوبک، به آن افزوده شده است.
از آنجا که شناسایی، ارزیابی و تهیه نسخه های خطی از فعالیتهای مهم کتابخانه های بزرگ است، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز كوشيده است زمینه های بازسازی، حفاظت و سازماندهي آنها را پی‌ریزی نموده و با ستردن گرد و غبار فراموشی، این گنجینه ها را سازماندهی ، مرمت و حفاظت کرده و در دسترس پژوهشگران قرار دهد.
طرح ديجيتالي سازي و سازماندهي اين مجموعه از تير ماه ١٣٩١  آغاز شده است. خدمت رساني اين مجموعه پس از طي مراحل فهرست نويسي و آماده سازي و مرمت آغاز خواهد شد و کاربران مي‌توانند با ارائه درخواست از نسخه ديجيتالي شده اين آثار استفاده نمايند.

  فهرست مندرجات