راهنماي استفاده از کتابخانه ديجيتال دانشگاه شيراز

براي شروع کار نشاني  http://dlib.shirazu.ac.ir/  را در نوار نشاني كاوشگر اينترنت تايپ مي‌كنيم. يا از صفحه پايگاههاي اطلاعاتي،کتابخانه ديجيتال را انتخاب مي‌نماييم. پس از وارد شدن به صفحه اصلي کتابخانه ديجيتال گزينه هايي را مشاهده مي‌کنيم.

  فهرست مندرجات