سالنهای مطالعه     


طبقه اول کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز به سالن مطالعه خواهران و برادران دانشجو اختصاص یافته است که در دو محیط جداگانه واقع گردیده اند و از ساعت 8 صبح تا 8 شب جهت استفاده مراجعان آماده می باشد.
جدای از سالن های مطالعه یاد شده، هر یک از بخشهای کتابخانه، در حیطه خود محوطه ای را به فضای مطالعه تخصیص داده اند. که در ساعتهای فعالیت بخشها قابل استفاده می باشد.

ساعات استفاده از سالنهای مطالعه


سالنهای مطالعه

طبقه

زمان

سالن مطالعه خواهران

طبقه اول

8صبح الی 8 شب

سالن مطالعه برادران

طبقه اول

8صبح الی 8 شب

سالن مطالعه بخش مرجع

طبقه دوم

8 صبح تا 6 بعد از ظهر

سالن مطالعه بخش پایان نامه ها و نشریات

طبقه سوم

8صبح تا 4 بعد از ظهر

 

  فهرست مندرجات