طرح غدير(عضويت فراگير کتابخانه‌ها )

طرح غدير راهكار ديگري است كه براي ايجاد دسترسي مستقيم كاربران به منابع كتابخانه‌هاي دانشگاهي از طرف پژوهشگاه اطلاعات و فناوري (ايران داك)، طراحي و به اجرا در آمده است.

  1. پوشش: كتابخانه‌ها بر اساس اين طرح تعداد 235 كتابخانه وابسته به 66 دانشگاه و موسسه پژوهشي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به صورت داوطلبانه منابع خود را مستقيماً در ا ختيار اعضاء قرار مي‌دهند. اين كتابخانه‌ها در مجموع داراي بيش از 5/5 ميليون جلد كتاب حدود 40 هزار عنوان نشريه ادواري و بيش از 100 هزار عنوان پايان نامه و رساله هستند.
  2. افراد:بر اساس دستورالعمل وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري ، اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني و دانشجويان تحصيلات تكميلي وزارت فرهنگي و آموزش عالي مي‌توانند به عضويت اين طرح درآيند. چنانچه كتابخانه‌اي به عضويت طرح در نيامده باشد، افراد وابسته به سازمان متبوع آن كتابخانه نيز نخواهند توانست به عضويت اين طرح درآيند.

چگونگي استفاده از طرح غدير
بر اساس اين طرح، افراد زير پوشش بايد به كتابخانه دانشكده يا كتابخانه مركزي دانشگاه خود كه به عنوان “مبداء“ تعيين شده است مراجعه و تقاضاي عضويت خود را ارائه نمايند. مبداء با انجام مراحلي به هر فرد يك كارت عضويت در طرح و 3 كارت امانت تحويل مي‌دهد. اعضاي طرح با استفاده از كارت اول مي‌توانند مستقيماً به كليه كتابخانه‌هاي زير پوشش مراجعه و از تمامي خدمات آنها در محل استفاده كنند و در صورت نياز، با سپردن هر كارت امانت يك جلد كتاب را كه طبق مقررات كتابخانه امانت دادني باشد، براي مدت 3 هفته به امانت گيرند. فهرست دانشگاههاي تحت پوشش طرح غدير از طريق لينک زير قابل مشاهده مي‌باشد.
لیست دانشگاه های عضو طرح غدیر

 

  فهرست مندرجات