فهرست پايگاههاي اشتراكي

فهرست پايگاههاي اشتراكي موجود دانشگاه شيراز در دو جدول ذيل  آمده است. راهنماي استفاده از هر پايگاه در ستون «راهنماي استفاده» قرارداده شده است. جهت آشنايي بيشتر با هر يك از پايگاه‌ها، دو بار بر لينك فايل PDF مربوطه كليك فرماييد. نحوه جستجو در پايگاههاي اطلاعاتي در بخش جستجوي پايگاههاي اطلاعاتي به طور کامل توضيح داده شده است.


پايگاههاي اشتراكي لاتين


نام پايگاه

راهنماي استفاده

محتوا

TAYLOR & FRANCIS

taylor&francis

مجله

EMERALD

emerald

مجله

SCIENCE DIRECT

science direct

مجله و كتاب الكترونيكي

SPRINGER

springer

مجله

SAGE

sage

مجله

ACS

acs

مجله

IEEE

IEEE

مجله

AIP

AIP

مجله

APS

APS

مجله

کتابخانه ديجيتال

کتابخانه دیجیتال

كتاب الكترونيكي

پايگاههاي اشتراكي مجلات فارسي


نام پايگاه

راهنماي استفاده

نمامتن

نما متن

مگيران

مگیران

نورمگز

نورمگز

SID

SID

ISC

ISC

IRANDOC

IRANDOC


  فهرست مندرجات