مجموعه ادبيات کودک

اين مجموعه پويا متشکل از کتابهاي ويژه کودکان و نوجوانان است که زير نظر مرکز مطالعات ادبيات کودک و با همکاري دانشکده علوم تربيتي، بخش ادبيات فارسي و کتابخانه مرکزي دانشگاه شيراز شکل گرفته است. اين مجموعه نيز با سيستم رده بندي ديويي تنظيم شده و از طريق جستجوي رايانه‌اي قابل بازيابي است. منابع اين مجموعه نيز به امانت داده نمي شوند. تنها در محل قابل استفاده اند. تعداد 4445 عنوان کتاب فارسي، محتواي اين بخش را تشکيل مي‌دهد.

 
  فهرست مندرجات