مجموعه عباسپور


مجموعه‌اي است بالغ بر 3000 نسخه کتاب فارسی که از سوي آقاي سيد حسین عباسپور به کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شيراز اهداء شده است و زير نظر ايشان حفظ و نگهداري مي‌شود. حوزه موضوعي اين مجموعه عمدتاً تاريخ و ادبيات معاصر ايران است. سيستم رده بندي اين مجموعه ديويي است و منابع آن تنها در محل قابل استفاده بوده و امانت داده نمي شوند. منابع اين مجموعه نيز از طريق رايانه‌هاي جستجو قابل بازيابي است.

 
  فهرست مندرجات