مدیریت کتابخانه    


نظارت بر کلیه فعالیت های کتابخانه از سوی مدیریت و ریاست کتابخانه صورت می گیرد. موارد و نیازهای روزمره دانشجویان و مراجعان از سوی مدیر داخلی کتابخانه و هماهنگی و سیاست گذاری های کلی توسط ریاست کتابخانه به انجام می رسد.امور مربوط به عضویت موقت در کتابخانه از وظایف مسئول دفتر ریاست کتابخانه می باشد.
از طریق کلیک نمودن بر روی  لینکهای  زیر مشاهده آئین نامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز و فرم در خواست عضویت موقت (برای محققان غیر دانشگاهی) امکان پذیرمی باشد.
فرم عضویت موقت درکتابخانه
آئین نامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

 
  فهرست مندرجات