منابع دسترسی آزاد

در صفحه پایگاههای اطلاعاتی مهمترین سایت های دسترسی آزاد به صورت فهرست در گزینه دسترسی آزاد قرارداده شده است و به طور دوره ای روزآمد می شود.
از طریق لینک زیرمی توانید به پایگاههای دسترسی آزاد دستیابی پیدا کنید. http://mirzalib.shirazu.ac.ir/paygah/paygah.html
لیست تعدادی از پایگاههای اطلاعاتی با دسترسی آزاد را درجدول زیر مشاهده می نمایید.


نام پايگاه

آدرس

محتوا

BIomed

http://www.biomedcentral.com/

مقالات ومجلات علمی

DOAJ

http://www.doaj.org/

مقالات ومجلات علمی

HIGHWIRE PRESS

http://highwire.stanford.edu/

مقالات ومجلات علمی

J-STAGE

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/

 

مقالات ومجلات علمی

CPCS ODS

http://documents.un.org

سازمان ملل

cogprints

http://cogprints.org

مقالات ومجلات علمی

Socolar

http://www.socolar.com/?ver=en

مقالات ومجلات علمی

Doar

http://www.opendoar.org

مقالات ومجلات علمی

تک بوک

http://www.takbook.com

کتاب

کتاب دانلود

http://www.ketabdownload.com/

کتاب


 
  فهرست مندرجات