پايان نامه ها


اين بخش در طبقه سوم كتابخانهواقع شده است و با در اختيار داشتن مجموعه‌اي بالغ بر 2350 عنوان پايان نامه به زبان هاي فارسي و عربي و 640 عنوان پايان نامه به زبان انگليسي در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري آماده پاسخگويي و تامين نيازهاي آموزشي و پژوهشي مراجعان است.
اين مجموعه با سيستم ديويي تنظيم شده و مانند ساير منابع چاپي، قابل جستجو و بازيابي از طريق رايانه‌هاي ويژه جستجو مي‌باشد. مراجعان، با استفاده از عنوان، موضوع و يا نويسنده پايان نامه مي‌توانند جستجوي خود را آغاز کرده و پس از درج مشخصات پايان نامه مورد نظر خود و ارائه به کتابدار بخش از پايان نامه‌ها استفاده کنند.
پايان نامه‌ها امانت داده نمي شوند و نمي توان از متن آنها کپي تهيه کرد. دانشجويان مي‌توانند از طريق مطالعه و يادداشت برداري از مطالب مورد نياز خود، از اين مجموعه بهره بگيرند.

 

  فهرست مندرجات