مجموعه کتابهاي فارسي و عربي


اين بخش در طبقه دوم کتابخانه واقع شده است و به صورت قفسه بسته اداره مي‌شود و کتابهاي موجود را جهت مطالعه در محل و يا امانت در اختيار مراجعان قرار مي‌دهد. اين بخش داراي حدود 000/50 عنوان کتاب فارسي و عربي است، که هر يک در فضايي جدا از يکديگر واقع شده اند.
مراجعان پس از جستجوي عنوان يا عناوين از طريق رايانه‌هاي جستجو که در طبقه اول کتابخانه قرار دارند، شماره راهنما و عنوان کتب مورد نظر خودرا به کتابداران مستقر در بخش، ارائه نموده و کتابهاي مورد نظر خود را جهت مطالعه و يا به منظور امانت گرفتن دريافت مي‌نمايند. سيستم رده بندي مجموعه يادشده، ديويي است.

 

  فهرست مندرجات