مجموعه کتابهاي لاتين


مجموعه کتابهاي لاتين در طبقه دوم کتابخانه واقع شده است، بيش از 66700 عنوان کتاب لاتين را در بر مي‌گيرد. اين مجموعه جدا از از منابع فارسي و عربي قرار گرفته و به صورت قفسه بسته اداره مي‌شود. نظام رده بندي کتابهاي لاتين مانندکتابهاي فارسي و عربي، ديويي است.

مراجعان، در ابتدا بايستي با استفاده از رايانه‌هاي موجود در طبقه اول که به منظور جستجوي منابع تعبيه شده اند، عنوان يا عناوين مورد نظر را يافته و پس از درج مشخصات آن (ها) و ارائه به کتابدار مسئول، کتاب يا کتابهاي موردنياز خود را جهت مطالعه و يا امانت دريافت کنند

 

  فهرست مندرجات