مجموعه کتابهاي مرجع


منابع گردآوري شده در بخش مرجع در طبقه دوم کتابخانه قرار دارد و مجموعه‌اي بالغ بر 3400 عنوان کتاب فارسي، 220 عنوان کتاب عربي و 2100 عنوان کتاب لاتين، متشکل از دايره المعارف ها، واژه نامه ها، سرگذشتنامه‌ها کتابشناسي‌ها و .... را در بر مي‌گيرد. کتابهاي اين مجموعه براساس نظام رده بندي دهدهي ديويي تنظيم شده و به صورت قفسه باز در دسترس مراجعان قرار دارد. کلمه "راهنما" يا "م" مندرج در عطف اين دسته از کتابها براي کتب فارسي و R" " براي کتابهاي لاتين، مرجع بودن آنها را مشخص مي‌کند.
اطلاعات و مشخصات کتابهاي مرجع از طريق جستجوي رايانه‌اي قابل دستيابي است. مراجعان مي‌توانند با استفاده از رايانه‌هاي جستجو، عناوين مورد نظر را يافته و پس از ارائه آن به کتابدار و يا مراجعه شخصي به درون قفسه ها، کتاب مورد نظر خود را اختيار داشته باشند.

کتابهاي مرجع به امانت داده نمي شوند، و تنها در محل کتابخانه قابل استفاده اند.

 

 

  فهرست مندرجات