بخش جستجوی منابع

 

 

این بخش در طبقه اول کتابخانه واقع شده است مراجعان بایددر ابتدا  با توجه به نحوه جستجوی منابع موجود در این بخش منابع (کتاب نشریات وپایان نامه ) مورد نیاز خود را از طریق نرم افزار کتابخانه جستجو نمایندودر صورت موجود بودن شماره بازیابی آنها را یادداشت و به بخشهای مربوطه مراجعه نمایند.


راهنمای جستجوی منابع
اخبار و اطلاعیه